บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร

นายสุเทพ ศรีวะวงค์
เกษตรอำเภอสิรินธร
นางสาวสุดาพร สืบวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกนกพร บุญเลิศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางกัญญาภัทร  วารินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอรพรรณ บุตรวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนันทิกานต์ เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิภาพรรณ์ ใจยเสน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพัตรา เยือกเย็น
จ้างเหมาบริการ
Copyright © 2019. All rights reserved.